Bosch van Rosenthal
Stichting

Doelstelling

De doelstelling van de Bosch van Rosenthal Stichting is behoud en versterking van het particulier natuurschoon in met name de provincies Gelderland en Utrecht in het algemeen en instandhouding en beheer van Landgoed Beekzicht in Voorst in het bijzonder. Het beheer van Beekzicht moet een passende manier plaatsvinden, zoals al eeuwen gebruikelijk is op dit soort landgoederen en die acht slaat op de mensen die er leven en werken. Ook de relatie met de Voorster gemeenschap is daar onderdeel van.
Daaraan direct verbonden is het levendig houden van de herinneringen aan het leven en werk van de drie gebroeders Bosch van Rosenthal, in het bijzonder gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Beleid

De stichting is een vermogensfonds dat zijn gemiddelde jaarlijkse inkomsten uit dat vermogen, met inachtneming van de instandhouding van dat vermogen en de inflatie, geheel besteedt aan de doelstellingen. De stichting ondersteunt activiteiten en projecten, gericht op het particuliere eigendom en op het maatschappelijke functioneren. Verder steunt de stichting projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied en projecten, gericht op de instandhouding en ontwikkeling van landgoed Beekzicht met alle daaraan verbonden waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie als mede het maatschappelijk functioneren ervan voor de Voorster gemeenschap. De ondersteuning van landgoed Beekzicht betreft alleen die activiteiten die het normale beheer van het landgoed overstijgen.

Ook activiteiten ter nagedachtenis aan de drie gebroeders Bosch van Rosenthal worden ontwikkeld en ondersteund.

Historie

Rond 1820 koopt mr. Hendrik Jan Thooft (1787-1866, zie foto linksonder) landbouwgronden en de havezathe De Adelaar aan. Hiermee werd de basis gelegd voor landgoed Beekzicht. In 1864 wordt huis Beekzicht verworven. Na het overlijden van Thooft in 1866 erft zijn zoon Jacobus het landgoed. Jacobus Thooft koopt vervolgens de hoeven Welgelegen (1880) en De Kolke (1894), het Tolhuisje (1901), landbouwgronden, heideterreinen, natte graslanden en bossen. Bij het overlijden van Jacobus Thooft in 1902 worden zijn bezittingen verdeeld onder de drie broers Bosch Ridder van Rosenthal. De Voorster goederen komen in eigendom van L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal (1884-1953). Begin twintigste eeuw worden de uitgestrekte gronden van het Appense Veld verworven. De boerderij Groot Hissink is in 1939 aangekocht. De Voorster goederen gaan na overlijden van L.H.N. Bosch van Rosenthal over op zijn oudste zoon L.H.N.F.M. Bosch van Rosenthal (1914- 2004). Deze richt met financiële steun van zijn vrouw Jkvr. J.M.A. den Tex in 2000 de besloten vennootschap Landgoed Beekzicht B.V. op. In 1960 is de Bosch van Rosenthal Stichting opgericht. Foto onder: huis Beekzicht.

Bestuur

Marja van der Tas, voorzitter
Anne Kwint-Bijleveld, secretaris
Jan van Muijden, penningmeester
Dancker Bijleveld, lid
Arvid Bosch van Rosenthal, lid

De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behalve voor gemaakte onkosten.